Činitele zvyšující riziko alkoholu a drog u dětí a činitele toto riziko snižující

(za použití  údajů z  knihy Alkohol, drogy a vaše děti od Nešpora a Csémyho, 1997)

  

  Činitele týkající se dítěte nebo dospívajícího:

Zvyšující riziko alkoholu a drog

Snižující riziko

Duševní poruchy a poruchy  chování. Setkání s alkoholem, tabákem, nebo drogou v mladém věku. Poškození mozku při porodu, úrazy hlavy. Dlouhodobé bolestivé onemocnění. Nedostatek dobrých způsobů jak zvládat stresové situace. Nedostatek dovedností v mezilidských vztazích. Nízké sebevědomí. Po alkoholu a drogách výrazně převažují příjemné pocity. Nízká schopnost vzdorovat nepříznivému vlivu okolí. Sklony k násilí a agresivitě, špatné sebeovládání. Nižší inteligence.

Vysoká míra duševního zdraví. Pozdní, nebo žádné setkání s drogou. Dostatek dovedností týkající se mezilidských vztahů, schopnost vytvářet citové vazby, dobré sebevědomí. Dobré způsoby jak zvládat obtížné situace a řešit problémy. Alkohol a drogy jsou špatně snášeny. Dobrá schopnost vzdorovat nepříznivému vlivu okolí. Vnitřní přijetí hodnot, které jsou v rozporu s alkoholem a drogami. Veselost, vytrvalost a pilnost, odolnost vůči neúspěchu. Schopnost plánovat a řešit problémy. Vyšší inteligence. Účinné způsoby jak mírnit či překonat nepříjemné duševní stavy jako úzkost, smutek, nebo hněv (např. tak, že se dítě umí a může někomu svěřit, pěstuje zájmy, odreaguje se,  umí relaxovat, umí relaxovat, sportuje a pod). Umí si navodit vnitřní vyrovnanost zdravými způsoby.

 

 Činitele týkající se školy

 

Zvyšující riziko alkoholu a drog

Snižující riziko

Neexistuje systematická prevence, škola spoléná na nahodilé akce typu jednorázových, nejlépe masových akcí.  Škola při prevenci s rodiči nespolupracuje  a nekomunikuje s nimi. Škola nekomunikuje a nespolupracuje s relevantními organizacemi a institucemi ve svém okolí. Prosazují se iracionální a nepřiměřená pravidla, nebo dokonce neexistují žádná pravidla týkající se zákazu návykových látek ve škole. Alkohol, tabák i drogy jsou ve škole a v jejím okolí žákům nebo studentům snadno dostupné. Učitelé jsou vnímáni jako nepřátelští nebo lhostejní. Se žáky nespolupracují, zdůrazňují pouze jejich nedostatky. Selhávající a problémoví žáci jsou zesměšňování a ponižováni. Atmosféra ve škole je cynická, odcizená, postrádá nabídku pozitivních hodnot. Neexistuje návaznost na kvalitní mimoškolní aktivity a vhodné způsoby trávení volného času.

Škola má dobře zpracovaný preventivní protidrogový program, při prevenci spolupracuje  s  rodiči a dobře s nimi komunikuje, stejně jako s kvalitními odborníky a státními i nestátními protidrogovými organizacemi ve svém okolí. Prosazují se rozumná a přiměřená pravidla týkající se návykových látek ve škole. Alkohol, tabák i drogy jsou  ve škole a v jejím okolí žákům nebo studentům málo dostupné. Učitelé jsou vnímáni jako přirozené autority, dávající, podporující, pomáhající. Napomáhají rozvoji žáků, dobře s nimi komunikují a spolupracují, dokáží rozpoznat jejich pozitivní možnosti. Pro selhávající a problémové žáky škola hledá pozitivní alternativy a cesty, jak jim pomoci a chránit jejich sebevědomí. Škola vede k formování prosociálního chování, pomoci druhým, k pozitivním hodnotám. Škola poskytuje možnosti a prostor pro samostatné rozhodování a přiměřené přijímáni odpovědnosti. Je dobrá návaznost na kvalitní způsoby  trávení volného času a mimoškolní aktivity.

 

Činitele týkající se zaměstnání

 

Zvyšující riziko alkoholu a drog

Snižující riziko

V práci hodně stresu, trojsměnný provoz, existenční nejistota,  bezperspektivnost, nezaměstnanost, nárazovost práce, termínová práce. Odpovědnost bez možnosti rozhodovat, napjaté pracovní vztahy. Snadná dostupnost alkoholu a drog na pracovišti. Nejasná, nebo nedodržovaná pravidla týkající se jejich zákazu. Spolupracovníci nebo nadřízení zneužívají alkohol či drogy. Neostrá hranice mezi náročnou profesí a soukromým životem. Zaměstnání spojená s cestováním, s výrobou nebo prodejem alkoholu a drog.

Přiměřená míra stresu, možnost zotavení se, možnost práci si organizovat. Dobrá perspektiva, pocit smysluplnosti, možnost domluvit se s kolegy znalými problémů na pracovišti. Preventivní programy a dobrá sociální politika zaměstnavatele. Pracovní odpovědnost odpovídá kompetencím, dobré vztahy a dobrá komunikace na pracovišti. Alkohol a drogy na pracovišti nedostupné, jejich zákaz jasný a respektovaný. Spolupracovníci a nadřízení nezneužívají drogy, sociální tlak na vyhýbání se alkoholu a drogám. Jasná hranice mezi soukromým a prací, kvalitní zájmy s prací nesouvisející. U náročnějších profesí možnost dočasného a nebo dlouhodobého zástupu.

 

Činitele týkající se vrstevníků

 

Zvyšující riziko alkoholu a drog

Snižující riziko

Přátelé a známí mají vážné problémy s autoritami a programově rebelují. Protispolečenské chování kamarádů. Odcizení, cyničtí vrstevníci.  K alkoholu a drogám se staví pozitivně. Začínají brzy alkohol a drogy zneužívat. Jsou více ovlivnitelní svými kamarády, než rodiči. Mají sklon vaše dítě zesměšňovat a snižovat jeho sebevědomí. Kamarádi vašeho dítěte mají přátele, kteří zneužívají alkohol, tabák, nebo drogy.

Přátelé a známí respektují dobré dospělé autority. Kamarádi s vazbou na nějaký kroužek, nebo organizaci sdružující mládež s dobrým programem. Mají zájmy a záliby neslučitelné, nebo nesouvisející s alkoholem a drogami. Odmítají je a nezneužívají. Kamarádi jsou schopni přijímat dobré hodnoty od dospělých. Mají respekt k jednotlivým členům dětského kolektivu a jejich individuálního přínosu pro ostatní. Mají přátele, kteří žijí zdravým a tvůrčím způsobem života.

 

Činitele týkající se společnosti

 

Zvyšující riziko alkoholu a drog

Snižující riziko

Alkohol, tabák a drogy dostupné a aktivně nabízené (reklama). Nízká sena návykových látek. Chudoba, nedostatek příležitostí, náhlé sociální a politické změny, nestabilita. Nedostatek příležitostí k uplatnění i v práci. Společnost nenabízí dobré možnosti jak trávit volný čas. Nedostatečná zdravotní  péče, sociální péče a vzdělávání. Společenské normy a zákony se ke zneužívání drog staví kladně. Neorientovaní nebo lhostejní političtí vůdci. Političtí vůdci a vlivní lidé bezostyšně a beztrestně  zneužívají svého postavení, níže postavení je v tom napodobují, etické hodnoty a jistoty ve společnosti jsou otřeseny. Nespolupracující sdělovací prostředky orientované na negativní zprávy, senzace a reklamu. Velký pohyb obyvatel vedoucí k nestabilitě vztahů. Nedostatečné sociální zajištění, chudoba, špatné bytové podmínky. Rasová nebo jiná diskriminace, jazykový bariéra, v okolí vysoká kriminalita nebo drogové gangy.

Alkohol, tabák a drogy jsou dětem obtížně dostupné, jejich dostupnost je striktně regulována. Návykové látky jsou velmi drahé.  Přiměřené materiální podmínky, dostatek příležitostí k uplatnění při studiu nebo zaměstnání, sociální stabilita. Společnost nabízí dobré možnosti, jak trávit volný čas. Dobrá zdravotní a sociální péče. Společenské normy a zákony omezují dostupnost a poptávku (omezení týkající se reklamy), odpovědný postoj ke zdraví ve společnosti. Informovaní a zodpovědní političtí vůdci, spolupracující sdělovací prostředky orientované prosociálně, nabízející pozitivní modely a poskytující prostor pro skutečnou prevenci. Malá migrace obyvatel a stabilita vztahů. Dostatečné sociální zajištění a přiměřené bytové podmínky. Rasová i náboženská tolerance, nízká kriminalita. Rodičovské a další spolky a organizace aktivní v prevenci. Zájem soukromého sektoru na prevenci a její podpoře. Společnost je vnímána jako přátelská a podporující, což pomáhá vytvářet dobré společenské vazby.