(Z knihy Prevence problémů působených návykovými látkami, Nešpor a kol., Besip, Praha)

Okamžitě zavolat lékaře!

Odkládat přivolání pomoci by mohlo člověka vážně ohrozit na zdraví nebo i na životě. Důvodem k okamžitému lékařskému zákroku je i pouhé podezření na otravu. Jestliže došlo k otravě vdechováním škodlivých látek, zajistěte dostatek čerstvého vzduchu. Nepodávejte alkohol, černou kávu, ani mléko.

 

Než přijde lékař:

 

Postižený je při vědomí, k otravě došlo ústy:

Podat větší množství vody (případně s živočišným uhlím, jestliže je po ruce). Pak vyvolat stlačením kořene jazyka zvracení. Ošetřete případná zranění a zajistěte nepřetržitý dohled. Zabraňte prochladnutí. Pokud možno opatřete informace o látce, která byla požita a předejte je přivolanému lékaři. Usnadníte tím další léčbu.

Při vědomí a k otravě došlo nitrožilní cestou, nebo vdechnutím:

Zvracení nemá smysl vyvolávat. Ošetřete možná zranění a zajistěte nepřetržitý dohled. Zabraňte prochladnutí. Pokud možno opatřete informace o látce, která byla požita a předejte je přivolanému lékaři. Usnadníte tím další léčbu.

V bezvědomí:

Nikdy nepodávejte nic ústy a nesnažte se vyvolat zvracení, protože je nebezpečí vdechnutí zvratků. Položte postiženého do stabilizované polohy na bok, aby nezapadl jazyk. Ošetřete případná zranění a zajistěte nepřetržitý dohled. Zabraňte prochladnutí. Pokud možno opatřete informace o látce, která byla požita a předejte je přivolanému lékaři. Usnadníte tím další léčbu. Sledujte dýchání. Při zástavě dechu uvolněte dýchací cesty (záklonem hlavy, odstraněním zvratků nebo cizího tělesa tím, že sáhneme do úst). Pak zahájíme dýchání z úst do úst.

 

Zvláštnosti otrav u jednotlivých drog

Alkohol:

Otravy u dětí nastávají už po relativně malých dávkách. U těžších otrav je nebezpečí vdechnutí zvratků nebo zástavy dechového centra. Nikdy nepodceňujte těžší opilost a volejte lékaře. Nebezpečná je kombinace opilosti a úrazu hlavy tím, že opilost může zamaskovat známky nitrolebečního krvácení.

Léky proti bolestem a na spaní:

Jejich účinky se podobají těžké opilosti, mají i podobná rizika jako alkohol. Lékařská pomoc po požití vyšších dávek je naléhavě nutná.

Marihuana a hašiš:

Poměrně časté jsou úzkostné stavy. Je třeba zajistit dohled, aby osoba pod vlivem drog neublížila sobě nebo někomu jinému. Lékařskou pomoc je třeba zajistit také v případě, že po odeznění účinků drogy přetrvávají duševní problémy.

Pervitin a halucinogeny (tripy)

Zajistit nepřetržitý dohled více osobami (pod vlivem drogy mohou postižení jednat nesmyslně a nebezpečně). Poměrně časté úzkostné stavy a pocity pronásledování.

Těkavé látky:

Zajistit dostatek čerstvého vzduchu.

Opiáty:

Předávkování jsou poměrně častá, protože se mění odolnost vůči droze i u téhož člověka. Navíc drogy mohou být různě koncentrované. Mají tlumivý účinek na dýchání. Lékařská pomoc je potřebná.

Otrava více látkami současně (např. alkohol a jiná droga):

Nebezpečí kombinací drog vzrůstá, volat lékaře!